select
Premium Apple Reseller Auktoriserad service provider
Stäng
Produkter: 
Kategorier: 
Tillverkare: 
 

Försäljningsvillkor

ÅFs åtaganden och ÅF-ansökan
ÅF skall på ett professionellt sätt, med egna resurser och i eget namn, bedriva återförsäljarverksamhet avseende Produkterna. ÅF skall på bästa sätt verka för Produkternas avsättning och för detta inneha lämplig försäljningsorganisation. ÅF ansvarar även för att tillse att slutkunden erhåller tillverkarens gällande villkor för Produkten. ÅF-ansökan görs via vår webb eller telefonkontakt. Önskad kreditlimit ska vid ansökan uppgå till minimum 60.000 kr inklusive moms.

Priser
För aktuellt dagspris hänvisas till Macline hemsida på Internet eller Macline säljavdelning. Prisuppgifter i tryckt material är de priser som gällde vid trycktillfället och skall därför ses som riktpriser. Samtliga priser anges exklusive frakt och andra tillkommande skatter. Prissättningen är beroende av bl.a. tillverkarens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och Macline förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering.

Betalnings- och kreditvillkor
Ansökan om kredit görs i samband med återförsäljaransökan och behandlas av Macline Kreditavdelning. Macline äger rätt att när som helst och utan föregående avisering ändra kreditgränsen. Angiven kreditgräns är inklusive moms. Betalning skall vara Macline tillhanda senast enligt på fakturan angiven dag. Vid försenad betalning äger Macline rätt att uttaga dröjsmålsränta med två (2) procent per månad. Om ÅF är i dröjsmål med betalningen eller har överskridit den vid var tid gällande kreditgränsen har Macline rätt att vägra att ta emot ytterligare beställningar, hålla inne alternativt annullera inneliggande beställningar eller kräva förskottsbetalning. Är ÅF i dröjsmål mer än 15 dagar och Macline skriftligen anmodat ÅF att betala förfallet belopp äger Macline rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta Produkterna.